"D´Fasend steckt de Zeller
vun Kind uff schu im Bluet.
Drum steht me rechte Zeller
si Narrekapp so guet."


                                   
 aus dem Zeller Narrenmarsch